Skip to main content

Asiel- en vluchtelingenrecht

Mensen kunnen bijvoorbeeld vanwege een oorlog, opstand, of vervolging in hun vaderland naar Nederland willen komen. In asielzaken en in vreemdelingenzaken procedeert Advocatenkantoor Temmen tegen zowel de Immigratie- en Naturalisatiedienst en voeren wij procedures bij de rechtbank en de Raad van State. Wij voeren procedures tegen ongewenst verklaringen, inreisverboden, art. 64 vw-procedures (medische procedures) en staan illegale vreemdelingen als advocaat terzijde die zich in vreemdelingenbewaring bevinden.

Herhaalde asielaanvragen

Wij behandelen ook herhaalde asielaanvragen. Dat zijn 2e of 3 asielaanvragen die worden ingediend op nieuwe gronden, wanneer de eerste asielaanvraag is afgewezen. Ook is het mogelijk dat wij een ‘second opinion’ uitvoeren voor vreemdelingen indien de advocaat die de vreemdeling nu bijstaat, in zijn ogen de vreemdeling onvoldoende op de hoogte houdt, óf als de vreemdeling het idee heeft dat onvoldoende aan zijn zaak wordt gewerkt. Indien gewenst kan de verdere behandeling van de procedure ook worden overgenomen.

Vreemdelingenbewaring

Dit is een maatregel in Nederland voor niet-Nederlanders die er niet in zijn geslaagd een verblijfsvergunning te krijgen, voorafgaand aan een voorgenomen onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Hiermee wil men voorkomen dat iemand wil voorkomen dat hij wordt uitgezet.

Nareiszaken

Advocatenkantoor Temmen neemt ook zogenaamde nareiszaken in behandeling. Dat zijn procedures waarbij asielzoekers die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen, wensen dat hun echtgenoot/echtgenote/kinderen nareizen naar Nederland.

Inburgering

Heeft u een conflict over uw inburgeringsplicht of uw inburgeringskosten? Heeft u bezwaar gemaakt en is uw bezwaarschrift afgewezen? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Aan de beroepsprocedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Mr. René Temmen kan u bijstaan in het geval van een beroepsprocedure inzake inburgering.

Gezinshereniging

Voor gezinshereniging hebben uw gezinsleden een verblijfsvergunning nodig. Een verblijfsvergunning vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de aanvraag is afgewezen en het bezwaar daartegen ook, kunt u naar de rechter. De rechter beoordeelt of uw aanvraag zorgvuldig is behandeld, de beslissing voldoet aan de wet- en regelgeving en aan de vereisten uit internationale verdragen.
Wilt u meer informatie of zoekt u juridische bijstand vanwege gezinshereniging of een bezwaarprocedure, neemt u dan gerust contact met ons op.

Naturalisatie

Als u Nederlander wilt worden, dient u een verzoek tot naturalisatie in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Is uw aanvraag afgewezen en het bezwaar daartegen ook? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. De procedure valt onder het bestuursrecht.
De rechter beoordeelt of uw aanvraag zorgvuldig is behandeld, de beslissing voldoet aan de wet- en regelgeving en aan vereisten uit internationale verdragen.
Wilt u meer informatie over naturalisatie of zoekt u juridische hulp hierbij, neemt dan contact met ons op.

Neem contact op

Lievenshovelaan 12
4623 TA Bergen op Zoom