Skip to main content

Personen- en familierecht

Echtscheiding

U en/of uw partner willen scheiden. U moet dan via de rechter een echtscheidingsverzoek indienen om bijvoorbeeld de alimentatie te regelen. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • Echtscheiding, via een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek, waarbij slechts één advocaat nodig is. Dit bespaart kosten en heeft als voordeel dat de echtscheiding snel kan worden geregeld.
  • Eenzijdige echtscheiding, waarbij iedere partij een eigen advocaat heeft. Dit is nodig in situaties, waarin in onderling overleg niet tot overeenstemming kan worden gekomen.

De procedures vallen allemaal onder civiel recht, waarbij u verplicht bent om een advocaat in te schakelen. Alleen een advocaat kan processtukken indienen bij de rechtbank. Een echtscheidingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Het voorbereiden van het verzoek tot echtscheiding, dan wel verweer tegen een verzoek dat door de wederpartij is ingediend. In geval van een gemeenschappelijk verzoek dient uiteraard geen verweer te worden ingediend.
Vervolgens komt er eventueel een zitting en een uitspraak van de rechtbank. De echtscheiding moet worden ingeschreven bij de gemeente.

Als u wilt scheiden, dan moeten een aantal zaken direct worden geregeld. U kunt dan de rechter vragen een voorlopige voorziening echtscheiding te treffen. Dat is een aparte procedure, naast de bodemprocedure. U vraagt de rechter dan een tijdelijke beslissing te nemen, bijvoorbeeld over de zorg van de kinderen, de alimentatie en de echtelijke woning. U moet hiervoor een advocaat inschakelen.

Wilt u een echtscheiding waarbij internationale aspecten een rol spelen, dan kan een deel van de procedure anders verlopen. Voor meer informatie of advies op dit gebied kunt u met ons contact opnemen.

Kosten echtscheidingsprocedure

Aan een echtscheidingsprocedure zijn kosten verbonden: de kosten voor een advocaat. en tevens betaalt u kosten voor behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. . De hoogte van het griffierecht hangt af van de vraag of partijen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging).

Bent u het samen eens over de echtscheiding en alle bijbehorende afspraken die in een convenant worden vastgelegd, dan betaalt u één keer griffierechten en kunt u zoals gezegd samen één advocaat in de arm nemen.
Bent u het over bepaalde zaken niet eens of is een van beiden de echtscheidingsprocedure begonnen en voert de ander verweer? Dan betaalt iedere echtgenoot afzonderlijk griffierechten en moet u ieder een eigen advocaat in de arm nemen.

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u dan recht op een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van de financiële bijdrage hangt af van uw inkomen en het eigen vermogen. Advocatenkantoor Temmen kan voor u de aanvraag voor subsidie indien bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak door de advocaat in behandeling wordt genomen.
Neem voor meer informatie en/of een kostenopgave contact met ons op.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

U en/of uw partner willen het geregistreerd partnerschap beëindigen. U gaat dan alleen naar de rechter wanneer u minderjarige kinderen heeft of het niet met elkaar eens kunt worden over de beëindiging van het partnerschap of de regelingen die u moet elkaar moet afspreken.
Een procedure ontbinding geregistreerd partnerschap bestaat uit de volgende stappen:
  • Het voorbereiden van het verzoek tot ontbinding van geregistreerd partnerschap, dan wel verweer tegen een verzoek dat door de wederpartij is ingediend. In geval van een gemeenschappelijk verzoek hoeft uiteraard geen verweer te worden ingediend.
  • Vervolgens komt er eventueel een zitting en een uitspraak van de rechtbank.
  • De ontbinding van het geregistreerd partnerschap moet worden ingeschreven bij de gemeente.
Kosten ontbinding geregistreerd partnerschap
Voor een procedure ontbinding geregistreerd partnerschap moet u griffierechten betalen aan de rechtbank. Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt af van de vraag of partijen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). Bent u het samen eens over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap en alle bijbehorende afspraken, dan betaalt u één keer griffierechten en samen één advocaat.
Kunt u het niet met elkaar eens worden of is één van beide partners de procedure begonnen en voert de ander verweer? Dan betaalt iedere partner afzonderlijk griffierechten en betaalt ieder zijn eigen advocaat.
Tegemoetkoming in de kosten
Kunt u de kosten van een advocaat niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u dan recht op een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van de financiële bijdrage hangt af van uw inkomen en het eigen vermogen. Advocatenkantoor Temmen kan voor u de aanvraag voor subsidie indien bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak door de mediator of advocaat in behandeling wordt genomen.
Neem voor meer informatie en/of een kostenopgave contact met mr. René Temmen op.

Geregistreerd partnerschap ontbinden zonder rechter
Bent u het samen eens over het beëindigen van het partnerschap en zijn er geen minderjarige kinderen, dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden. U heeft dan wel een advocaat nodig om een convenant (overeenkomst) op te stellen. In de overeenkomst staan de afspraken over bijvoorbeeld partneralimentatie, verdeling van de inboedel en andere bezittingen, pensioen etc.
De overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter moet ook binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Wij sturen de overeenkomst naar de burgerlijke stand en de ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in. Daarna is het geregistreerd partnerschap beëindigd. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Beëindiging samenwonen

Besluit u na een tijd samenwonen uit elkaar te gaan en heeft u geen formeel geregistreerd partnerschap, dan zijn er toch een aantal zaken die u moet regelen. De zorg voor de kinderen, het recht op kinderalimentatie, een ouderschapsplan afspreken, wie mag er in het huis blijven wonen, wat spreekt u af over verdeling van de eigendommen, eventueel partnerpensioen etc. Wettelijk gezien bent u elkaar niets verplicht als er geen samenlevingscontract is; als enige verplichting geldt dat de niet-verzorgende ouder kinderalimentatie moet betalen aan de ouder die de kinderen verzorgt.
Wilt u meer informatie over wat u daarover formeel kunt vastleggen, neemt u dan gerust contact met mr. René Temmen op.

Opstellen huwelijkse voorwaarden

Als u en uw partner willen afwijken van de wettelijke regels over het huwelijksvermogen, dan kunt u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden overeenkomen. Dit is mogelijk op het moment dat u een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaat, of tijdens uw huwelijk of partnerschap. U moet de voorwaarden laten vastleggen bij een notaris in een akte. Vanaf dat moment gelden de wettelijke regels – de gemeenschap van goederen – niet meer voor u beiden. Een notaris kan uw voorwaarden inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Dit is echter niet verplicht.

Tussentijds wijzigen huwelijkse voorwaarden

Het kan zijn dat u uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden wilt wijzigen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van verandering in bezittingen, inkomen of zakelijke belangen. Maar ook bijvoorbeeld omdat u en uw partner gaan scheiden.

Voorheen was er toestemming nodig van de rechter om huwelijkse voorwaarden te wijzigen. De reden daarvoor was vooral het beschermen van eventuele schuldeisers. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig gaat u naar de notaris als u uw huwelijkse voorwaarden wilt wijzigen of opheffen. Dat geldt ook als u wilt overgaan van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. In dat geval zijn u en uw partner verplicht zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezamenlijke schulden. Want het is niet de bedoeling dat u eventuele schuldeisers dupeert.

Als uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister zijn geregistreerd, dan kunt u zelf een uittreksel van de inschrijving downloaden en opslaan vanuit het openbare register. U kunt ook een afschrift van uw huwelijkse voorwaarden opvragen bij de rechtbank waar deze voorwaarden zijn ingeschreven. Als u niet weet welke rechtbank dit is, dan kunt u dat nakijken in het huwelijksgoederenregister. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook notarissen, deurwaarders en de Belastingdienst uw huwelijkse voorwaarden opvragen.
Heeft u vragen over het opstellen, tussentijds wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden, neemt u dan contact op met Advocatenkantoor Temmen.

Opstellen convenant bij echtscheiding

Samen met uw echtscheidingsadvocaat stellen u en uw partner een echtscheidings- overeenkomst (echtscheidingsconvenant) op, waarin u alle afspraken over de scheiding vastlegt. Dat zijn bijvoorbeeld afspraken die u maakt over geld, goederen, uw huis, pensioenregelingen, partneralimentatie en kinderalimentatie. Heeft u minderjarige kinderen, dan moet er een ouderschapsplan worden opgenomen in het convenant. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht maar is pas rechtsgeldig bij tussenkomst van een advocaat of een notaris. Zodra de rechter het convenant heeft bekrachtigd, kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie ook worden afgedwongen door middel van een incassobureau of een deurwaarder. Het is belangrijk om samen met uw advocaat goed na te denken over de inhoud van de documenten. Als u van tevoren nauwkeurig te werk gaat, dan kan dit later veel problemen voorkomen.

Ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar – scheiden of beëindiging van het samenwonen, al dan niet met een geregistreerd partnerschap – en heeft u samen minderjarige kinderen, dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dat plan leggen u en uw partner vast hoe u beide na de echtscheiding gaat zorgdragen voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en de kosten daarvan (kinderalimentatie).
Over welke onderwerpen u in ieder geval afspraken moet maken, is door de overheid wettelijk bepaald. U mag wél samen bepalen welke aanvullende afspraken u over uw minderjarige kinderen in het ouderschapsplan wilt vastleggen.
Betrek uw kinderen bij uw echtscheiding en bij het opstellen van het ouderschapsplan als dat enigszins kan. De afspraken gaan hen vanzelfsprekend ook aan. De rechter zal u namelijk vragen hoe u uw kinderen bij het ouderschapsplan heeft betrokken.
Neem voor vragen of meer informatie over het opstellen van een convenant contact op met mr. René Temmen.

Verdelen huwelijksgoederengemeenschap

Wanneer er in een echtscheidingsprocedure door een van beide partijen van de rechter een beslissing wordt gevraagd over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap (dus de bezittingen die u afzonderlijk had vóór het huwelijk en de bezittingen die u gezamenlijk tijdens het huwelijk heeft verkregen), dan moet er een overzicht opgesteld worden over welke onderdelen van de verdeling of de verrekening u het samen niet eens kunt worden. De peildatum voor de samenstelling of de waarde van de te verdelen ‘gemeenschap’, de toedeling en/of de waarde van bepaalde vermogensbestanddelen, dan wel de te verrekenen bedragen, moeten voor de rechtbank in beeld worden gebracht.
Ook kan de rechter een beschikking vastleggen over de afspraken die u met elkaar gemaakt heeft en waarover u het samen eens bent geworden. Een overzicht van de geschilpunten en een eventueel overzicht van de punten waarover u het samen eens bent, dient een bepaalde termijn vóór de eerste zitting van de rechtbank overlegd te worden. Advocaat mr. René Temmen kan u behulpzaam zijn bij de samenstelling en het indienen van de voor de rechtbank vereiste documenten.

Bemiddelen tussen voormalige partners vanwege gevolgen echtscheiding

Bent u al gescheiden of heeft u een voorheen geregistreerd partnerschap inmiddels beëindigd en treden er na de definitieve inschrijving in de registers van de gemeente alsnog verschillen van inzicht of mening op, óf worden de in het convenant gemaakte afspraken door een van beide partijen niet nagekomen, dan kan het alsnog noodzakelijk zijn om weer een gerechtelijke procedure te starten en de rechter te vragen een uitspraak te doen over de onderwerpen waarover u een conflict heeft. Ook kan de rechter een bijzondere curator benoemen bij een belangenconflict tussen een kind en zijn ouders of voogd. Dat belangenconflict kan er zijn als de ouders onderling een conflict hebben of als het kind zélf een conflict heeft met zijn ouders of voogd. Bij de benoeming van zo’n curator bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator, die in ieder geval gesprekken voert met alle betrokkenen. Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn mening. Hij kan bemiddeling adviseren of zelf een procedure starten.
Ook in bovengenoemde gevallen is het raadzaam dat u juridisch wordt bijgestaan door een advocaat.

Neem contact op

Lievenshovelaan 12
4623 TA Bergen op Zoom