Skip to main content

Strafrecht

Kosten rechtsbijstand

Bent u verdachte in een gewelds- of zedenmisdrijf dan heeft u recht op juridische bijstand. Dat betekent dat u een advocaat (raadsman) krijgt toegewezen. Sinds 1 maart 2017 is deze bijstand niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen deze kosten op u worden verhaald. De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. Gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt u niet zomaar. Hiervoor gelden voorwaarden, zoals de hoogte van uw inkomen en eventueel vermogen. De inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op www.rechtsbijstand.nl.
Advocatenkantoor Temmen kan voor u een aanvraag indienen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Drugszaken

Diverse bekende drugs vallen onder de Opiumwet. In de Opiumwet onderscheiden we harddrugs (lijst I) en softdrugs (lijst II). De Nederlandse Wetgever gaat er vanuit dat het gebruik van harddrugs onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt en dat softdrugs een geringer risico vormen. Wetgeving en de daarbij behorende lijsten zoals lijst I en II van de Opiumwet, zijn voortdurend in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Middelen kunnen overgaan van lijst II op I of van bepaalde middelen kan het gehalte (percentage werkzame stoffen) op een lijst van de Opiumwet geplaatst worden.
Regelmatig behandelen wij druggerelateerde zaken als hennep- of wietplantages of wietkwekerijen in woonhuizen, maar ook over bedrijfsmatige hennepteelt in kassen en loodsen. Verder zijn wij ervaren in het verlenen van rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken rond online drugshandel. Wij verlenen rechtsbijstand aan zowel particulieren als ondernemingen, waaronder coffeeshophouders. Ook bij verdenking van deelname aan een criminele organisatie, zoals handel in verboden middelen als cocaïne, heroïne, Extacy (XTC), Hasj of de voor een van deze middelen benodigde grondstoffen, kunnen wij u rechtsbijstand verlenen.

Wapens en munitie

De Wet wapens en munitie reguleert het wapen- en munitiebezit en de handel in Nederland en zorgt ervoor dat de schadelijke effecten van het bezit van wapens worden gereduceerd. De wet bepaalt wat wapens zijn en in welke categorie ze vallen. Er zijn hoge straffen voor het bezitten en verhandelen van wapens. De laatste jaren zijn er vanuit de overheid ook steeds strengere eisen gekomen voor wapenbezit.
Bent u in het bezit van bepaalde wapens of munitie, zonder dat u daartoe gerechtigd bent of een vergunning heeft, dan kunt u worden aangehouden of verhoord door de politie en is er sprake van illegaal wapenbezit. Pistolen, stiletto-messen, geweren en katapulten zijn voorbeelden van wapens die in Nederland verboden zijn. Ook minder voor de hand liggende voorwerpen kunnen wapens zijn, zoals zwaar vuurwerk dat niet op de markt is toegelaten. Zelfs een eenvoudig keukenmes kan als wapen worden beschouwd als u dat bij u draagt tijdens bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of in een gevecht. Verboden wapenbezit kan leiden tot een veroordeling en een strafblad en er kan gevangenisstraf of een boete worden opgelegd. Verboden wapenbezit kan ook ten laste worden gelegd als u voor een ander delict voor de strafrechter moet komen, bijvoorbeeld gewapende overval, bedreiging of moord/doodslag.
Advocatenkantoor Temmen beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van wapendelicten, kan u vertellen wat u te wachten staat als verdachte in een wapenzaak en u uitstekend bijstaan.

Geweldsdelicten

Rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat is voor verdachten van gewelds- en zedenzaken van cruciaal belang. Wij begeleiden u in het juridische proces, waken over uw rechten op een goede bejegening door alle betrokken instanties en waken over uw recht op informatie. Wij staan u bij tijdens de rechtszitting en bij getuigenverhoor.

Levensdelicten

Levensdelicten worden gerekend tot de meest ernstige delicten uit het strafrecht. Bij een levensdelict is er iemand overleden of heeft een verdachte gepoogd iemand van het leven te beroven. Straffen voor een levensdelict kunnen zeer hoog zijn, tot levenslang aan toe. Het is daarom van het grootste belang dat u als verdachte een goede verdediging tot u beschikking heeft. Mr. René Temming staat u als strafrechtspecialist bij vanaf het moment van de verdenking tot de uitspraak van de rechter.
Onder levensdelicten vallen:
 • Dood door schuld
 • Doodslag
 • Mishandeling met de dood als gevolg
 • Moord
 • Euthanasie door onbevoegde
 • Hulp bij zelfdoding
De feiten en de intentie van een verdachte spelen een cruciale rol bij de bepaling welk feit ten laste wordt gelegd. Op alle genoemde levensdelicten zijn een specifieke strafbaarstelling en strafbedreiging van toepassing. Is er sprake van voorbedachte rade en/of (voorwaardelijke) opzet? Bent u verdachte in een geweldsmisdrijf, neem dan contact op met mr. René Temmen voor juridische bijstaand op maat en om u bij te staan in het verdere proces.

Verkeersovertredingen en alcoholzaken

Voor zowel daders als slachtoffers kunnen verkeersdelicten (overtredingen) grote gevolgen hebben. Er is vaak sprake van grote materiële schade, maar ook van lichamelijk letsel. Voor grove verkeersovertredingen wordt het strafrecht gebruikt om de dader te straffen.
Als veroorzaker van een (ernstige) verkeersovertreding kunt u door de politie worden gehoord of aangehouden. Ook is het mogelijk dat u een dagvaarding ontvangt en dat u moet voorkomen bij de politierechter. Er kan sprake zijn van een overtreding (licht strafbaar feit) waarvoor een boete wordt opgelegd, of een misdrijf (strafbaar feit) waarbij een gevangenisstraf kan worden opgelegd. U loopt dus kans op een serieuze straf.
Voorbeelden van verkeersovertredingen en verkeersdelicten zijn:
 • Rijbewijs ingevoerd door CBR of politie
 • Rijden onder invloed
 • Alcoholslot-programma
 • Snelheidsovertreding
 • Schuld aan ongeval
 • Gevaar veroorzaken op de weg
 • Overtreding Arbeidstijdenwet Vervoer
 • Joyriding
 • Zaken omtrent puntenrijbewijs en beginnersrijbewijs
Advocatenkantoor Temmen is gespecialiseerd in verkeersstrafrecht en kan u uitstekend bijstaan in uw verweer bij justitie.

Zedenzaken

Bent u verdachte in een zedenzaak? Dan adviseren wij u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan door een advocaat. Het is aan te raden zelf niets te verklaren totdat u een advocaat heeft geraadpleegd. Een verdenking of veroordeling voor een zedendelict heeft een diepe impact en kan u levenslang achtervolgen. Denk bijvoorbeeld aan problemen bij het verkrijgen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die een werkgever eist of een visum voor reizen naar het buitenland. Vaak is er sprake van veel emoties bij alle betrokken partijen en vaak ontbreekt het aan controleerbaar te onderzoeken (technisch) bewijs. Een verkeerde aanpak in een zedenzaak kan leiden tot onherstelbare schade bij betrokkenen. Een onderzoek in zedenzaken wordt uitgevoerd door de zedenpolitie. Het is belangrijk dat de zedenrechercheurs zich strikt houden aan de geldende aanwijzingen en richtlijnen van het Openbaar Ministerie (denk bijvoorbeeld aan het horen van jonge kinderen in een speciaal daarvoor ingerichte verhoorstudio). Wij zien toe op zorgvuldig en correct onderzoek door de politie. Ook kan het nodig zijn om eigen onderzoek te verrichten zoals het nader doen horen van aangevers, getuigen en/of deskundigen.
Heeft u vragen over verdenking, aanhouding, vervolging, rechtsgang, veroordeling of Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), neem dan contact op met Advocatenkantoor Temmen.

Diefstal of inbraak

Wordt u verdacht van diefstal? Rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat kan voor u als verdachte van diefstal of inbraak van groot belang zijn. Wij staan u bij in het juridische proces, waken over uw rechten op een goede bejegening door alle betrokken instanties en bewaken uw recht op informatie.
Neem contact op met ons advocatenkantoor voor informatie en/of juridische bijstand.

Welke schade kan worden vergoed?

Zowel materiële schade (vergoeding van alle gemaakte kosten, verlies van inkomen en/of gederfde winst) of immateriële schade (geestelijke schade, oftewel smartengeld) kan voor vergoeding in aanmerking komen. Ook wettelijke rente vanaf de datum van het strafbaar handelen kan geclaimd worden, evenals de kosten van rechtsbijstand en de kosten die gemaakt zijn om het bewijs aan te leveren.

Bent u slachtoffer, dan kunnen wij voor u een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en u bijstaan bij getuigenverhoor. Wij adviseren u hoe invulling te geven aan uw spreekrecht als slachtoffer tijdens een zitting. Wij helpen u met de geleden schade onderbouwd te berekenen en te omschrijven en lichten uw vordering als benadeelde partij toe op de rechtbankzitting. Tenslotte zien wij toe op een deugdelijke incasso van een aan u toegewezen vordering. Slachtoffers en nabestaanden van een gewelds- of zedenmisdrijf kunnen ook in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde 8 maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis (geen hoger beroep meer mogelijk) nog niet alles heeft betaald.

Bent u slachtoffer of verdachte van diefstal of inbraak, neem dan zo snel mogelijk contact op met mr. René Temmen.

Oplichting – Fraudezaken

Advocatenkantoor Temmen is gespecialiseerd in economisch strafrecht, financieel strafrecht en fiscaal strafrecht. Wij verlenen rechtsbijstand aan particulieren, organisaties en ondernemingen in kleine of grote, complexe (FIOD) fraudezaken. U kunt daarbij denken aan belastingfraude, BTW-fraude, fraude met toeslagen, declaraties, accijnzen, subsidies, uitkeringen, merken (merkvervalsing), bouwfraude, jaarrekeningfraude, milieucriminaliteit, omkoping, (ambtelijke) corruptie, overtreding sanctiewetgeving, computercriminaliteit en witwaszaken.

Naast bepaalde gedragingen die zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, zijn er ook gedragingen strafbaar gesteld in de diverse wetgevingen zoals belastingwetgeving, douanewetgeving en de WED (Wet op de Economische Delicten). Naast de politie houden zich ook diverse andere Nederlandse opsporingsinstanties bezig met controle en opsporing van fraude. Denk bijvoorbeeld aan de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst, de Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de NVWA-IOD (de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit, de Plantenziektekundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Rijksrecherche verricht onder andere onderzoek naar ambtelijke corruptie.

Mr. René Temmen biedt gespecialiseerde rechtsbijstand bij alle fraudeonderzoeken, zoals ook bij verhoor, onderzoek naar correct gebruik van mogelijk toegepaste dwangmiddelen (doorzoeking, beslag, telefoon- e-mail- en internettaps).
Krijgt u te maken met een (on)aangekondigde inval van een opsporingsdienst, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Neem contact op

Lievenshovelaan 12
4623 TA Bergen op Zoom